2005_02 Kettenbrücke

02/2005

”Kettenbrücke” Bamberg

Stereoskopische Luftbildauswertung und Modellbildung. Integration + Auswertung stereoskopischer Luftbilddaten in 3D-Stadtmodellszenarien.

bamberg_kett